เกี่ยวกับเรา

ชมรมโอเพนซอร์สซอฟท์แวร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น Ubuntu, GIMP, OpenOffice.org … เพื่อทดแทนซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อมาในราคาแพง เช่น MS Windows, Photoshop, MS Office ตามลำดับ

สมาชิกเริ่มจัดตั้ง (เรียงตามตัวอักษร)

 1. นายกรัณย์ สุทธิวราคม
 2. นางสาวกุหลาบ เพ่งพิศ
 3. นางสาวคำแพว บัวใหญ่
 4. นางสาวณัฐชยา โป้แล
 5. นางตรงจิตร ชนะการี
 6. นายธีร์กวิน วิศัลย์ศยากูล
 7. นางสาวนภา อ่อนวิมล
 8. นายนิรันดร พันธุ์โยศรี
 9. นางสาวปราณี เมฆหมอก
 10. นางสาวผกาพรรณ สิงห์ชัย
 11. นางสาวพัชชา อินคำสืบ
 12. นายวัฒนพงศ์ วุทธา
 13. นายวาทิต เวฬุการ
 14. นางสมใจ ไผ่สมบูรณ์
 15. นายสรายุทธ สรรพสุ
 16. นางสานิตย์ คำภีรศาสตร์
 17. นางสาวสิริภาภรณ์ ผุยกัน
 18. นางสาวสุปราณี ทองพูล
 19. นางสาวสุพิชชา ปาณะจำนงค์
 20. นายสุทธิวัฒน์ ลำใย
 21. นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
 22. นางอัจฉริยา ลูกบัว
 23. นางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์
 24. นายอารยะ สังข์ดี
 25. นายเอกรัฐ เด่นชลชัย
Advertisements
%d bloggers like this: